Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Багуудын иргэдийн нийтийн хурлуудыг  36 удаа хийж 127 асуудал хэлэлцсэн, давхардсан тоогоор 1868 иргэн оролцсон, 33 тогтоол шийдвэр гаргаж  хурлаас гарсан санал дүгнэлтийг байгууллага, баг, албан тушаалтан нарт хүргүүлж ажиллаа. Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарын тайлангаас  тоймчлон авч үзүүлвэл:

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар