..бусад

Сэлэнгэ сумын байгаль орчны талаар хийсэн ажлын тайлан

   Байгаль орчин, байгалийн нөөцийнхөө харьцангуй давуу байдалд тулгуурлан нөөц баялгийг нь зохистой ашиглахад зохицсон аж ахуйн уламжлалт болон орчин үеийн нийтлэг хэвшлийг хослуулан хөгжүүлэх замаар байгалийн баялгийг нөхөн сэргээж, төрх байдлыг нь хамгаалж, “НОГООН ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР”-ийг хэрэгжүүлж, иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ. .
Аюулгүй орчинтой булганчууд хөтөлбөр,ногоон хөгжил хөтөлбөрийн  хүрээнд орон нутагтаа” Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө” боловсруулан “Цэвэр орчин,ногоон хөгжил” аянуудыг баг аж ахуйн нэгж байгууллага,төр төсвийн байгууллагын дунд зохион байгуулан ажиллаж байна.
Аймгийн БОАЖГ-аас явуулсан “Агаарын бохирдлыг бууруулагч эх үүсвэрүүдийн  судалгаа,хүнс үйлдвэрлэгч иргэн,аж ахуйн нэгжүүдийг  мэдээллийн санд бүртгэн цахим бүртгэлд 83 иргэн 4 аж ахуй нэгжүүд хамрагдав.
“ Хог хаягдлын тухай” хуулийн хэрэгжилтэнд Сумын засаг даргын ажлын удирдамжаар 2 удаа хяналт шалгалтыг алслагдсан зам даваа болон эзэнгүй ба нийтийг хамарсан ажлаар “Хоггүй эрүүл орчин”,Цэвэр орчин,”Өвлийн гоёо” аянуудыг зохион байгуулан 1,8 сая төгрөг зарцуулан 90 тн хогийг тогтоосон цэгүүдэд хаях ажлыг хийж ажиллаа.
 “Ногоон хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд сумын 16 наснаас дээш иргэд -2489,56- аж ахуйн нэгж 295 ширхэг мод бут тарьж жимс жимсгэний аж ахуй нэгж,иргэд 231 га талбайд 89240 ширхэг  суулгац ургуулан арчлан хамгаалж байна.
Нийтийг хамарсан ажлаар “Төрийн албан хаагчид “ 200 ширхэг мод тарьж ургуулах ажлыг бүх нийтэд уриалан  мод тарих өдрөөр хийж гүйцэтгэлээ.

 

        

    Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

    Үр дүнг харуулах

    Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

    Салхины чиг м/с

    © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар