Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

      Шинээр 61 хүүхэд мэндэлж 16 иргэн нас барсан байна. Гэрлэлт 18, гэрлэлт цуцлалт 3, үрчлэлт 1, эцэг тогтоолт 29 тус тус бүртгэгджээ. Мөн 98 иргэн шилжин ирж, 80 иргэн шилжин явсан байна. МУ-ын иргэний үнэмлэхийг шинээр 47 иргэн, сунгалтаар 114, дахинаар 41 нийт 202 иргэнийг үнэмлэхжүүлэв. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлээр “Газар таны өмч”, Зөрчлийн тухай хуулиар “Зөрчил арилгах 10 хоног” зэрэг аян зохион байгуулж багийн иргэдийн нийтийн хурал, байгууллагуудын хуралд Улсын бүртгэлийн хуулиудыг сурталчилан ажиллав.                     

 

 

 Улсын бүртгэгч  Б.Золжаргал


      Энэ сард иргэний улсын бүртгэлд төрөлт 7, гэрлэлт 1, эцэг тогтоолт 2, нас баралт 1 бүртгэгджээ. Шилжин ирсэн 5 иргэнийг бүртгэн авч, шилжин явах хүсэлт гаргасан 3 иргэнийг зохих журмын дагуу бүртгэж шилжүүллээ. Иргэний үнэмлэхийг шинээр 4, 25 ба 4: насны хугацааны сунгалтаар 8, хаяж үрэгдүүлсэн 1 иргэнд дахин олголтоор нийт 13 иргэнийг үнэмлэхжүүлэв.
Мөн шинээр хэрэгжиж байгаа зөрчлийн тухай хуулийн талаар бүрэн дунд сургуулийн багш, ажилчдад мэдээлэл сургалт хийлээ.


2017 оны 10 дугаар сар 30

2017 оны 07 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байгаа Зөрчлийн тухай хуулинд Улсын бүртгэлийн чиглэлээр дараах зүйл заалт тусгагдсан байна.
8.1.4 Газрын тухай хууль зөрчих
Хуульд заасан журмын дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ барьцаалах, шилжүүлэх тохиолдолд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, эсхүл газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хуулиар зөвшөөрсөн хэлбэрээр зөвхөн Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд шилжүүлэх, эсхүл барьцаалах журам зөрчсөн бол газар эзэмших, ашиглах гэрээг цуцалж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

8.2.2 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль зөрчих
Өмчилж авсан газраа кадастрын, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлэх, өмчийн газраа бусад иргэний өмчлөлд шилжүүлэх, бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон журам, эсхүл барьцааны гэрээ, эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журам зөрчсөн бол хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
8.2.6 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль зөрчих
Өмчийн газраа худалдах, арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлсэн, эсхүл өмчийн газраа Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29.1-д заасан зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлсэн, ашиглуулсан бол хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

8.2.7 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль зөрчих
Иргэний өмчийн газрыг гэрээний үндсэн дээр хөлсөлж, түрээсэлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн уг газрыг бусдад дамжуулан хөлсөлсөн, дамжуулан түрээсэлсэн бол түрээсийн гэрээг цуцалж хүнийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг арван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
10.9 Нөхөрлөлийн тухай хууль зөрчих
Нөхөрлөлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулсан, эсхүл дүрэм болон дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийг бүртгэх байгууллагад хуульд заасан хугацаанд мэдэгдээгүй бол хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно
15.23 Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх журам зөрчих
Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргагч:
 хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй
 хуульд заасан улсын бүртгэлийн мэдүүлэг, өргөдөл, хүсэлт, хавсаргасан нотлох баримтыг үнэн зөв мэдүүлээгүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
15.24.1 Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль зөрчих
Тогтоосон хугацаанд иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол хүнийг хорин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Тайлбар : Тогтоосон хугацаа гэдэгт Иргэний бүртгэлийн тухай хуулинд шинэ төрсөн хүүхдийг 14, шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлалтыг 10, нас баралтыг 5, шилжин ирсэн бүртгэлийг 10, иргэний үнэмлэх шинээр болон сунгаж авахад 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ гэж заасан хугацааг ойлгоно.
15.24.2 .Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль зөрчих
Иргэний үнэмлэх, энгийн гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
15.24.3 .Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль зөрчих
Дипломат болон албан паспортыг барьцаалсан, эсхүл зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
15.24.4 .Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль зөрчих
Иргэний улсын бүртгэлийн талаар тогтоосон журам зөрчсөн бол хүнийг гучин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Тайлбар : Монгол улсын иргэнд иргэний үнэмлэх олгох дүрэмд иргэний үнэмлэхийг хаяж үрэгдүүлсэн бол 24 цагийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ гэж заасан.
Энэ хуулинд заасан 1 нэгж =1000төгрөг гэж ойлгоно.    Сумын ЗДТГ-аас ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ аяныг 11 сарын 16-аас 11 сарын 26-ны хооронд зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд иргэний үнэмлэх шинээр авах болон сунгалт хийлгэх хугацаа хэтрүүлсэн торгууль /20000төг/, хаяж үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэх дахин авахад захиалах торгууль / 30000төг/, шинэ төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэх хугацаа хэтрүүлсэн торгууль /20000төг/, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн хугацаа хэтрүүлсэн торгуулийн / 20000төг/ төлбөрийг аймагт тушаадаг байсныг суманд хүлээн авахаар болсон тул зөрчилтэй иргэд аяны үйл ажиллагаанд идэвхитэй хамрагдана уу. Үүнээс хойш торгуулийг өөрийн биеэр очиж Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст очиж тушаана. Лавлах утас 99225426

1,5-р багаас иргэний үнэмлэхээ огт аваагүй / 1999 оныхон / , сунгалт хийлгээгүй / 1990, 1970 оныхон / иргэд үнэмлэхээ захиална уу. Хугацаа хэтэрсэн  тохиолдолд торгуультай. Үүнд: 1-р багаас Адъяасүрэнгийн Нямдорж, Баасансүрэнгийн Лхагважаргал, Отгондоржийн Одончимэг, Бат-эрдэнийн Цэрэнсамбуу, Лхагвасүрэнгийн  Үүрийнтуяа, Гантулгын Бүрэнцогт, Баярбатын Цолмонтуяа, Баярмагнайн  Юмжирмаа, Дагвадоржийн Нарантуяа, Жадамбын Уранбат, Тогтохын Батэрдэнэ, Балдоржийн Батмөнх.   5-р багаас Цэцэгтуяагийн Баттөр, Мөнхбаярын Мөнгөнцэцэг, Дагвасүрэнгийн Ариунбаяр, Ганхуягийн Цэрэнжаргал, Эрдэнэчулууны Бадамгарав, Ганбаатарын Батзориг, Энхсайханы Энхнаран, Ганаагийн Бүрэнжаргал, Галбадрахын Уламбаяр, Бямбаагийн Ундрах, Батэрдэнийн Оюунтөгс, Жамсранжавын Энхтунгалаг, Пүрэвсүрэнгийн Аззаяа. Бүрдүүлэх материал: Иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх / 1999 оныхон /, төлбөр  18800төгрөг, Хугацаа хэтэрсэн бол 5000төг торгууль төлнө. 

 нээлттэй хаалганы өдөртэй  холбогдуулан дээрх хугацаанд иргэний үнэмлэх шинээр авах, сунгалт хийх хугацаа хэтэрсэн үнэмлэхийг торгуульгүй олгох болсоныг мэдэгдэж байна.

       Иймд зөрчилтэй иргэд идэвхитэй хамрагдана уу.

 

 

Улсын бүртгэгч Б.Золжаргал.

 16 насанд хүрээд иргэний үнэмлэхээ аваагүй 25,45 насны сунгалтаа  хийгээгүй  хугацаа хэтэрсэн  тохиолдолд  торгуультай  болсон тул  иргэд үнэмлэхээ яаралтай захиална уу.  Гээгдүүлсэн, хаяж үрэгдүүлсэн иргэний үнэмлэхийг ТҮЦ машинаар  захиалж болно.

1. Иргэний үнэмлэхээ аваагүй 1997-1998 оны, сунгалт хийлгээгүй 1988-1989, 1968-1969 оны хүчингүй иргэний үнэмлэхтэй иргэд 3 сардаа багтааж зөрчлөө арилгуулна уу.
2.    Иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлж  гээгдүүлсэн иргэд Улсын бүртгэгч Б.Золжаргалын 99225426 утсанд бүртгүүлнэ үү.
3.    2015 онд шинээр иргэний үнэмлэх авах 1999 он, сунгалт хийлгэх 1970, 1990 оны иргэд сунгалтаа хийлгэнэ үү

  Монгол улсын иргэн бүр 16 насанд хүрмэгцээ шинээр, 25 ба 45 насанд иргэний үнэмлэхээ  сунгуулахаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, Монгол улсын иргэнд иргэний үнэмлэх олгох, түүнд мэдээлэл оруулах тухай журамд заасан байна. Гэтэл иргэний үнэмлэхээ аваагүй 1997-1998 оны, сунгалт хийлгээгүй 1988-1989, 1968-1969 оны хүчингүй иргэний үнэмлэхтэй иргэд байсаар байна. Иймд дээрх иргэдийн бичиг баримтын зөрчлийг арилгуулах зорилгоор сумын Засаг даргын Тамгын газраас бичиг баримтын зөрчил арилгах  аяныг 03 сарын 10-аас 04 сарын 01-ны хооронд зохион байгуулж байна. Энэ ажлын хүрээнд дээрх насны иргэдийн судалгааг гаргаж зөрчлийг илрүүлэх, илэрсэн зөрчлийн дагуу арилгах арга хэмжээ авах зэрэг ажлуудыг баг, байгууллага, иргэдийн дунд зохион байгуулж байгаа тул иргэд идэвхитэй оролцоно уу.

Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар