..бусад

Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл хуралдлаа

ЗГ-ын 2016 оны 153-р тогтоолоор батлагдсан Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийг баг тус бүрээс 1 иргэний төлөөллийг сонгон 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж 3 сарын 31 ээс зарласан төслийн дагуу иргэдээс ирүүлсэн 570 гаруй сая төгрөг хүссэн 38 төслийг эхний шатанд төсөл бичсэн иргэдээр хамгаалуулсан байна.

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар