Амжилттай илгээлээ

Ил тод байдал

2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн гүйцэтгэл

Сэлэнгэ сумын 2022 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн гүйцэтгэл

2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө

Сэлэнгэ сумын 2023 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

2023 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв

Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын ОНХС-ийн төсөв 350,643,835 сая төгрөгөөр батлагдав

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа