Амжилттай илгээлээ

Ил тод байдал

2015.04.18-21ны хооронд авто техникийн улсын үзлэг тооллого явагдлаа...

     Тооллогод 386 техник хамрагдан аймгийн төсвийн орлогод 7820000 төгрөгийг төвлөрүүллээ. 5 төрлийн даатгалын байгууллагад жолоочийн хариуцлагын даатгалаар  11194000 төгрөгний  орлого орсон байна. Татварын Улсын Байцаагч.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа